تبلیغات

اخذ تابعیت ایران

۰

اخذ تابعیت ایران: یکی از طرق تحصیل تابعیت می باشد. به دست آوردن یا  اخذ تابعیت ایران در قانون مدنی بحث شده است. طبق ماده 979 قانون مدنی قانون مدنی شرایط تحصیل تابعیت به شرح زیر است:

اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند :

1- به سن هجده سال تمام رسیده باشند .

2- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.

3- فراری از خدمت نظامی نباشند.

4- در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند. در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

البته قانون مدنی در ادامه برای اخذ تابعیت ایران برای افرادی با شرایط خاص این امر را مجاز دانسته که  بدون رعایت موارد فوق اقدام به اخذ تابعیت ایران نمایند:

ماده 980 قانون مدنی چنین مقرر داشته است:

«کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به تابعیت ایران قبول شوند».

اخذ تابعیت ایران

حقوق ناشی از اخذ‎تابعیت ایران

قانون گذار در ماده 982 قانون مدنی حقوقی که برای افرادی که تابعیت ایران را اخذ نموده اند بیان کرده است. البته مواردی نیز در زمره ی استثنای قانون گذار قرار گرفته است. این موارد به شرح زیر است:

ماده 982 قانون مدنی: « اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات زیر نائل گردند:

1 – ریاست جمهوری و معاونین او

2 – عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه

3 – وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

4 – عضویت در مجلس شورای اسلامی

5 – عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر

6 – استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی

7 – قضاوت

8 – عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی

9 – تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی».

اخذ تابعیت ایران

ادامه مطلب


اخذ تابعیت ایران: یکی از طرق تحصیل تابعیت می باشد. به دست آوردن یا  اخذ تابعیت ایران در قانون مدنی بحث شده است. طبق ماده 979 قانون مدنی قانون مدنی شرایط تحصیل تابعیت به شرح زیر است:

اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند :

1- به سن هجده سال تمام رسیده باشند .

2- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.

3- فراری از خدمت نظامی نباشند.

4- در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند. در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

البته قانون مدنی در ادامه برای اخذ تابعیت ایران برای افرادی با شرایط خاص این امر را مجاز دانسته که  بدون رعایت موارد فوق اقدام به اخذ تابعیت ایران نمایند:

ماده 980 قانون مدنی چنین مقرر داشته است:

«کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به تابعیت ایران قبول شوند».

اخذ تابعیت ایران

حقوق ناشی از اخذ‎تابعیت ایران

قانون گذار در ماده 982 قانون مدنی حقوقی که برای افرادی که تابعیت ایران را اخذ نموده اند بیان کرده است. البته مواردی نیز در زمره ی استثنای قانون گذار قرار گرفته است. این موارد به شرح زیر است:

ماده 982 قانون مدنی: « اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات زیر نائل گردند:

1 – ریاست جمهوری و معاونین او

2 – عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه

3 – وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

4 – عضویت در مجلس شورای اسلامی

5 – عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر

6 – استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی

7 – قضاوت

8 – عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی

9 – تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی».

اخذ تابعیت ایران

مدارک مورد نیاز برای اخذ تابعیت ایران

مقنن در ماده 983 مدارک مورد نیاز به منظور کسب تابعیت ایران را به شرح زیر بر شمرده است:

درخواست تابعیت باید مستقیما یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امورخارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد :

1 – سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او

2 – تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده درایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یاشغل معین برای تامین معاش وزارت امور خارجه درصورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضا کننده را تکمیل و آن را به هیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضای سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهدشد.

 

البته وزارت امور خارجی در رویه مدارک زیر را از افراد مطالبه می نماید:

1-    تکمیل فرم درخواست تحصیل تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

2-    ارائه اصل و کپی مدرک شناسائی و یا گذرنامه خارجی متقاضی

3-    ارائه هشت قطعه عکس جدید 4*6 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

4-    ارائه دو نسخه رونوشت مصدق اسناد هویت متقاضی، همسر و اولاد صغیر او که نشان دهنده هویت و خصوصیات شخصی آنها باشد

5-    گواهی وزارت کار مبنی بر کارائی متقاضی با توجه نیازهای فنی و تخصصی و امثال آن در کشور

6-     گواهی مقامات انتظامی مبنی بر شایستگی متقاضی و تایید صلاحیت وی

7-    فتوکپی بالاترین مدرک تحصیلی متقاضی

8-    موافقت وزارت کشور باستناد گواهی نیروی انتظامی کل کشور که با توجه به شرایط تحصیل تابعیت صادر می گردد

9-    گواهی وزارت کشور مبنی بر آشنائی متقاضی با زبان فارسی، تاریخ و قانون اساسی کشور

10-   گواهی وزارت کشور مبنی بر انجام مراسم تحلیف متقاضی نسبت به وفاداری او به قانون اساسی کشور

11-   ارائه رسید پرداخت هزینه صدور کارت ملی براساس جدول هزینه های کنسولی

اخذ تابعیت ایران

اخذ تابعیت ایران از سوی مرد و تأثیر آن بر خانواده وی

ممکن است در یک خانواده ایرانی پدر تابعیت ایرانی را کسب نماید. حال باید دید این امر چه تأثیری برای خانواده شامل زن و اولاد صغیر و کبیر وی خواهد داشت:

زن و اولاد صغیر کسانی که برطبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایند تبعه دولت ایران شناخته می شوند ولی زن در ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می توانند اظهاریه کتبی به وزارت امورخارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یاپدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور درماده 977 ضمیمه شود.

در مورد اولاد کبیر؛ یعنی فرزندان 18 سال و بالاتر تدبیر دیگری اتخاذ شده است: تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچوجه درباره
اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده اند موثر نمی باشد.

منبع : موسسه مهاجرتی دادآور نسیم مهر
+ نوشته شده توسط Dadinli در ، بدون بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha 
 
نوشته‌های اخیر